Algemeen

De Wijn & Whisky Schuur behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Ondanks uiterste zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling en inhoud van de website en advertenties kan het voorkomen dat informatie die op de website of krant wordt getoond onvolledig en/of onjuist is. Bij het vaststellen van een fout zullen wij deze direct herstellen op de betreffende pagina.


Aansprakelijkheid

De Wijn & Whisky Schuur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en/of de informatie op deze website, materiaal en/of diensten van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Aan de inhoud van deze website, zoals prijzen, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Op basis van dergelijke fouten, kunt u geen overeenkomst claimen.


Intellectuele eigendomsrechten 

Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten en beelden, behoren toe aan De Wijn & Whisky Schuur. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Wijn & Whisky Schuur mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar worden gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook. Deze toestemming is niet vereist voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.